ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

轻松学中文1·练习册


ราคา : 680 บาท

หมวดหมู่ : ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนนานาชาติ

本书为《轻松学中文》练习册第1册,紧密结合课本第1册的内容,作相关练习。内容包含课本里15课的练习题目,5个单元复习和测试,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列)。  本册为双色印刷,题目形式有汉字书写、英汉互译、阅读短文回答问题并模仿写作等,培养了学生多方面的能力。

ชื่อหนังสือ..轻松学中文1·练习册

ISBN..9787561916513

สนพ..北京语言大学

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/467/content.html

本书为《轻松学中文》练习册第2册,紧密结合课本第2册的内容,作相关练习。内容包含课本里15课的练习题目,5个单元复习和测试,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列)。  本册为双色印刷,题目形式有汉字书写、英汉互译、阅读短文回答问题并模仿写作等,培养了学生多方面的能力。

ชื่อหนังสือ..轻松学中文2·练习册

ISBN..9787561918111

สนพ..北京语言大学

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/1703/content.html

本册为第3册练习册,紧密结合第3册课本的内容,作相关练习。内容包含课本里15课的练习题目,5个单元复习和测试,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列)。 本册为双色印刷,题目形式有“用指定词语造句、英汉互译、看图写词或写句子、阅读短文回答问题并模仿写作”等,培养了学生多方面的能力。

ชื่อหนังสือ..轻松学中文3·练习册

ISBN..9787561918906

สนพ..北京语言大学

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/1818/content.html

本书为《轻松学中文》练习册第4册,紧密结合第4册课本的内容,作相关练习。内容包含课本里15课的练习题目,5个单元复习和测试,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列)。跟前三册相比,本册加强了对学生语篇理解和写作的训练,增加了“扩展阅读”和“阅读理解”等题型,同时加入了中国概况的介绍。本册为双色印刷,题目形式有用指定词语造句、英汉互译、看图写词或写句子、阅读短文回答问题并模仿写作等,培养了学生多方面的能力。

ชื่อหนังสือ..轻松学中文4·练习册

ISBN..9787561920008

สนพ..北京语言大学

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/1938/content.html

本册为《轻松学中文》练习册第5册,紧密结合第5册课本的内容,作相关练习。跟前4册相比,本册更加强了对学生语篇理解的训练,所以,内容不仅包含课本里15课的练习题目,5个单元的复习和测验试卷,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列),还大大增加了“阅读理解”这一题型,在文章长度和难度上都有很大的突破,而且也超出课文词汇量,使学生在阅读能力上得到更强的训练和更大的提高,也培养了学生多方面的能力。

ชื่อหนังสือ..轻松学中文5·练习册

ISBN..9787561921296

สนพ..北京语言大学

ราคา..680 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2111/content.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

汉语乐园(第2版)(英语版)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 刘富华
ISBN : 9787561938980
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

轻松学中文 课本 1
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : 马亚敏,李欣颖
ISBN : 9787561916506
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

Advanced A Plus Chinese 學習測驗本 2
ISBN : 9789570834239
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Advanced A Plus Chinese 學習測驗本 1
ISBN : 9789570833416
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Advanced A Plus Chinese 2
ISBN : 9789570834222
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Advanced A Plus Chinese 1
ISBN : 9789570833409
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Chinese Made Easy WorkBook 5
ISBN : 9789620425936
สำนักพิมพ์ : 三联书店(香港)有限公司

Chinese Made Easy WorkBook 4
ISBN : 9789620425912
สำนักพิมพ์ : 三联书店(香港)有限公司
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม