ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)


ราคา : 350 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 季瑾
ISBN : 9787561927847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

全套教材包括《基础篇》、《提高篇》、《成功篇》三个阶段。其中《基础篇》分为3册,并配有《语音汉字篇》,强化语音和汉字的教学。
适用于中国一欧盟经理人交流培训项目以及其他零起点的商务汉语学习者。
以几位海外人士参与商务活动为主线,展示真实的商务生活场景。
从听说读写四方面全方位进行训练,培养学习者商务汉语的实际交际能力。
话题广泛,信息量大,练习丰富,语言结构练习与商务交际训练并重。

编写说明

词类简称表

语法术语简称表

主要人物介绍

第一课 认识你很高兴

课文一 Text 1:你叫什么名字

注释Notes:

1.“你好!”

2.汉语的语序:主语+动词+宾语

The basic order of the main elements of a Chinese sentence:Subject+Verb+Object

3.“是”字句The“是”一sentence

4.特指疑问句The special question

5.中国人的名字Chinese names

6.用“吗”的是非疑问句The yes—or—no question with“吗”

7.结构助词“的”The structural particle“的”

8.“有”字句(1)The“有"-sentence(1)

课文二 Text 2:您贵姓May工have your surname,please

注释Notes:

1.“您”

2.“您贵姓?”

3.用“呢”的省略问句The abbreviated question with“呢”

4.“欢迎”

5.“再见!”

课文三 Text 3:请问,您是王经理吗

Excuse me,are youI Manager Wang

注释Notes:

1.“请问,”

2.句型:“您是+sb.+吗?”The sentence pattern:“您是+sb.+吗?”

3.“请+V”

练习

第二单元 你是哪国人

第三单元 你在哪儿工作

第四单元 现在几点

第五单元 您想要买什么

生词总表

ชื่อหนังสือ..่赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)

ISBN..9787561927847

สนพ..北京语言大学

ราคา..350 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 2(含1CD)

ISBN..9787561928042

สนพ..北京语言大学

ราคา..380 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 3(含1CD)

ISBN..9787561928431

สนพ..北京语言大学

ราคา..380 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่赢在中国 商务汉语系列教程 成功篇(含1MP3)

ISBN..9787561929780

สนพ..北京语言大学

ราคา..480 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่赢在中国:商务汉语系列教程 语音汉字篇

ISBN..9787561927861

สนพ..北京语言大学

ราคา..380 บาท

ตัวอย่าง..-

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

经贸初级汉语口语:上册I
ราคา : 420 บาท
ผู้แต่ง : 黄为之
ISBN : 9787561919194
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

基础商务汉语:会话与应用·上册
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 王晓钧,张旺熹,孙德金
ISBN : 9787561914540
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

经贸汉语 (中级)
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 梁镛,王庆云
ISBN : 9787561915783
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

泰王国民商法典
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 谢尚果 周喜梅
ISBN : 9787509348765
สำนักพิมพ์ : 中国法制
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม