ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

基础实用商务汉语(第3版)下册 / A Practical Business Chinese Reader 1


ราคา : 860 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301294925
สำนักพิมพ์ : 北京大学

《基础实用商务汉语》以一般商务用途汉语(Chinese for General Business Purpose or CGBP)为学习内容,适用于已学习一年到一年半汉语、对基本现代汉语语法结构已有所了解的汉语非母语学习者。全书分上下两册,内容上既相互衔接,又相对独立,以一个美国商务代表团访问中国为线索,依次介绍了商务活动各个环节的典型场景和相关的社交、礼仪活动,切合中国经济发展的现实情况。课文语言简练、生动,富于幽默感。所附材料大都是商务活动中的真实原件,力求把学生带入到真实的环境中去。练习设计融入交际法、任务教学、合作学习等理念,形式多样、活泼,富于启发性。

目 录 Table of Contents

第九课 交货和付款 Delivery and Payment 1
(一)对话 Dialogue / 1 1. 交货时间Delivery Schedule 2. 付款方式Method of Payment
(二)阅读短文 Reading Passage / 7 中国的银行和人民币Chinese Banks and Renminbi
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 11
(四)附录 Appendix / 21 1. 信用证样本Letter of Credit 2. 信用证流程示意图 Flowchart of Letter of Credit  3. 订货单实例 Order Sheet 4. 微信支付与支付宝WeChat Pay & Alipay 25

第十课 销售代理 Sales Agents 25
(一)对话 Dialogue / 25 1. 独家代理Sole Agency 2. 资信调查和佣金 Credit Check and Commission
(二)阅读短文 Reading Passage / 31 外国货在中国Foreign Goods in China
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 35
(四)附录 Appendix / 47 1. 独家代理证书Sole Agent Certificate 2. 代理商授权证书Certificate of Authorization 3. 经销商洽谈日The Dealer Day 4. 资信证明书Certificate of Credit

第十一课 广告与促销 Advertising and Sales Promotion 50
(一)对话 Dialogue / 50 1. 广告策划Advertisement Planning 2. 销售策略Sales Strategy
(二)阅读短文 Reading Passage / 55 广告和中国人的心理Advertisements and the Chinese Mentality
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 59
(四)附录 Appendix / 73 广告实例Samples of Advertisements 74

第十二课 在交易会 At a Trade Fair 74
(一)对话 Dialogue / 74 1. 在家电展区At the Exhibition Zone of Household Appliances 2. 在纺织、服装展区 At the Exhibition Zone of Textile and Clothing (二)阅读短文 Reading Passage / 80 中国的交易会Chinese Trade Fairs
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 83
(四)附录 Appendix / 95 1. 展位申请表Exhibition Application Form 2. 展位信息Exhibition Booth Information 3. 广交会快照A Snapshot of China Import and Export Fair 97

第十三课 招聘面试 Job Interview 97
(一)对话 Dialogue / 97 1. 介绍个人背景Introducing Personal Background 2. 经验和技能Experiences and Skills
(二)阅读短文 Reading Passage / 103 在中国求职与招聘Job Seeking and Hiring in China
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 106
(四)附录 Appendix / 118 1. 个人简历模板Curriculum Vitae Template 2. 招聘广告Advertisement of Hiring

第十四课 工业园区 Industrial Park 120
(一)对话 Dialogue / 120 1. 谈当地的发展Discussing the Local Development 2. 考察创业公司Visiting a Start-up Company
(二)阅读短文 Reading Passage / 126 中国的特区和新区Special Zones and New Areas in China
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 130
(四)附录 Appendix / 141 1. 经济特区位置示意图Sketch Map of SEZs 2. 2015年国家高新区成果示意图 Graph of NHIDZs’ Achievements in 2015 3. 一带一路经济走廊及其途经城市分布示意图 The Map of the Belt and Road Economic Corridor and Cities along Route

第十五课 签订合同 Signing the Contract 143
(一)对话 Dialogue / 143 1. 审核合同 Examining the Contracts 2. 正式签字 Formal Signing
(二)阅读短文 Reading Passage / 149 中国的涉外经济法律、法规 Laws and Regulations of the PRC Regarding Foreign Economic Interests in China
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 152
(四)附录 Appendix / 162 1. 合同实例Example of Contract 2. 意向书实例Letter of Intent

第十六课 饯行告别 Farewell Dinner 164
(一)对话 Dialogue / 164 1. 在告别晚宴上At the Farewell Banquet 2. 话别、赠送礼品Parting Words and the Presentation of Gifts
(二)阅读短文 Reading Passage / 169 建立可靠的长期合作关系 Establishing a Long-term Cooperative Relationship
(三)练习与活动 Exercises & Activities / 173
(四)附录 Appendix / 182 1. 出境登记卡Departure Card 2. 感谢信A Letter of Thanks 总附录 General Appendix 185

课文英译(第9-16课)English Translation of the Text (Lesson 9-16) 186 总词汇表(全二册)Vocabulary Index (Volume I & II) 210 句型总表(全二册)The List of Sentence Patterns (Volume I & II) 245

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

基础实用商务汉语(第3版)上册 / A Practical Business Chinese Reader 1
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301291320
สำนักพิมพ์ : 北京大学

公司汉语 (第2版) / Business Chinese 2nd Edition
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 李立,丁安琪,王睿 著
ISBN : 9787301288412
สำนักพิมพ์ : 北京大学

新丝路 高级 速成商务汉语 2
ราคา : 520 บาท
ผู้แต่ง : 李晓琪,李海燕 著
ISBN : 9787301137222
สำนักพิมพ์ : 北京大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ